thu dong luc

  1. Hạnh Lux

    Câu chuyện viết thư động lực và phỏng vấn đi học nghề ở Đức

    1. Về thư động lức „Romane will im Motivationsschreieben keine lesen“ ( nếu viết như tiểu thuyết trong thư động lực thi không ai muốn đọc). Các em nên biết rằng, những người làm lãnh đạo trong các viện dưỡng lão hay bệnh viện hiện nay họ rất bận với công việc hàng ngày và họ cũng không có thời...
Top