Tài liệu Tangram Aktuell 1-2-3

Boeing 747
Trả lời: 54
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE
Hueber

T A N G R A M aktuell

Niveaustufen
Tangram aktuell 1, Lektion 1-4 + Tangram aktuell 1, Lektion 5-8 -> A1
Tangram aktuell 2, Lektion 1-4 + Tangram aktuell 2, Lektion 5-8 -> A2
Tangram aktuell 3, Lektion 1-4 + Tangram aktuell 3, Lektion 5-8 -> B1
456456456.jpg
Tangram aktuell 1__________________________________
Kursbuch + Arbeitsbuch, Lektion 1-4​
Kursbuch + Arbeitsbuch, Lektion 5-8​
Übungsheft​
Audio CD zum Kursbuch, Lektion 1-4​
Audio CD zum Kursbuch, Lektion 5-8​

Audio CD zum Arbeitsbuch, Lektion 1-4
https://skydrive.live.com/embed?cid=637945199A203F06&resid=637945199A203F06!232&authkey=AGPTuKsJZ3ZDbpI

Audio CD zum Arbeitsbuch, Lektion 5-8
https://skydrive.live.com/embed?cid=637945199A203F06&resid=637945199A203F06!234&authkey=AEJNVQxZY6IKnJ4

Tangram aktuell 2_________________________________

Kursbuch + Arbeitsbuch, Lektion 1-4
https://skydrive.live.com/embed?cid=637945199A203F06&resid=637945199A203F06!251&authkey=AKqPExTJxd6U5x4

Kursbuch + Arbeitsbuch, Lektion 5-8
https://skydrive.live.com/embed?cid=637945199A203F06&resid=637945199A203F06!253&authkey=ANHWa6UQO6SDAlI

Übungsheft
https://skydrive.live.com/embed?cid=637945199A203F06&resid=637945199A203F06!252&authkey=AF139EQFqUQYOAU

Audio CD zum Kursbuch, Lektion 1-4
https://skydrive.live.com/embed?cid=637945199A203F06&resid=637945199A203F06!237&authkey=AOv2ctu-h4WdZgE

Audio CD zum Kursbuch, Lektion 5-8
https://skydrive.live.com/embed?cid=637945199A203F06&resid=637945199A203F06!240&authkey=ANJb1tYKes6cOhQ

Audio CD zum Arbeitsbuch, Lektion 1-4
https://skydrive.live.com/embed?cid=637945199A203F06&resid=637945199A203F06!236&authkey=AE1HdrNLTI6FVlY

Audio CD zum Arbeitsbuch, Lektion 5-8
https://skydrive.live.com/embed?cid=637945199A203F06&resid=637945199A203F06!239&authkey=AILJo4036G9dVJQ


Tangram aktuell 3_________________________________

Kursbuch + Arbeitsbuch, Lektion 1-4
https://skydrive.live.com/embed?cid=637945199A203F06&resid=637945199A203F06!256&authkey=APVmppZUf59OXmo

Kursbuch + Arbeitsbuch, Lektion 5-8
https://skydrive.live.com/embed?cid=637945199A203F06&resid=637945199A203F06!254&authkey=ABzxi5cbPZynMPE

Übungsheft
https://skydrive.live.com/embed?cid=637945199A203F06&resid=637945199A203F06!255&authkey=AD8LFKDhsp6ol6o

Audio CD zum Kursbuch, Lektion 1-4
https://skydrive.live.com/embed?cid=637945199A203F06&resid=637945199A203F06!242&authkey=AHB-p8ucCs97RLQ

Audio CD zum Kursbuch, Lektion 5-8
https://skydrive.live.com/embed?cid=637945199A203F06&resid=637945199A203F06!244&authkey=AH2hcUUV6teFS-s

Audio CD zum Arbeitsbuch, Lektion 1-4
https://skydrive.live.com/embed?cid=637945199A203F06&resid=637945199A203F06!241&authkey=AKvF54d3oDvBcrs

Audio CD zum Arbeitsbuch, Lektion 5-8
https://skydrive.live.com/embed?cid=637945199A203F06&resid=637945199A203F06!243&authkey=AGkEOxDpttrJYlA
Hướng dẫn tải tài liệu từ SkyDriver: Link download trên sẽ dẫn mọi người đến một Folder trong một Tab mới, mọi người tiếp tục click vào Folder đó để vào trang download. Tại cửa sổ chính của SkyDriver mọi người click chuột phải vào thư mục và chọn mục download/herunterladen/tải về là xong. Ai muốn download bằng phần mềm IDM thì vào trang web sau để tham khảo cách làm nhé- cũng không quá phức tạp lắm Hướng dẫn download bằng IDM cho Skydriver
(Nếu có bất kì vấn đề gì về bài viết, link download hay lỗi File... mọi người có thể thông báo cho mình để mình sửa chữa và khắc phục.)
Vielen Dank ! :)
 
Top